ΑΡΘΡΟ 11
(Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης – Παύση Οργάνων Διοίκησης)
Τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποτελούν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της. Θεωρούνται ταμειακά τακτοποιημένα, τα μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις υποχρεωτικές συνδρομές τους πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, καθώς επίσης την Ελεγκτική Επιτροπή και ελέγχει τη δράση αυτών.
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
γ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.
δ. Αποφασίζει για την αποδοχή χορηγιών, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συλλόγου.
ε. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συλλόγου, για τη στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεών του και για όλα τα δικαιώματα επί ακινήτων του Συλλόγου. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
στ. Αποφασίζει για την αποβολή μέλους για τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος.
ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
η. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, τηρώντας την οριζόμενη από το Νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.
θ. Αποφασίζει για τη διάθεση διαφόρων ποσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου για την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων.
ΑΡΘΡΟ 12
(Σύγκληση – Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης)
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και στέλνεται στα μέλη, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορέα (courier) ή απλή παράδοση ή δικαστικό επιμελητή ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο Σύλλογο τον αριθμό κλήσης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αντίστοιχα.
Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτησή τους που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουστεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται. Πρέπει επίσης να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η συμμετοχή του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 13
(Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης)
1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών. Είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στα μέλη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.
Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια. Κατ’ αυτές, η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου θα αποστέλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές, προκειμένου τα μέλη που το επιθυμούν, να υποβάλουν το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τις εκλογές προς το Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους για τα όργανα διοίκησης, έτσι ώστε να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και να αποσταλούν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.
2) Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές.
Οι φανερές μπορούν να γίνουν, για μεν τους παρισταμένους αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένους, με ανάταση χειρός ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής, για δε τους μη παρισταμένους αυτοπροσώπως και μη αντιπροσωπευομένους, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον διαπιστώνει η Εφορευτική Επιτροπή από τα τεχνολογικά αυτά μέσα την ταυτότητα του ψηφοφόρου.
Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α) Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής.
β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.
γ) Σε προσωπικά ζητήματα.
ε) Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
3) Μέλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, το οποίο διορίζει ο απών με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή ή δικηγόρο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη. Επίσης η αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη της.
4) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να διαπιστωθεί η απαρτία, με τη συμμετοχή των μελών είτε προσωπικά, είτε δι’ αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής. Ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογράφησης των πρακτικών, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
5) Κατά τις ψηφοφορίες για τα όργανα διοίκησης ή για άλλα θέματα, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόν μέλος διαθέτει δύο (2) ψήφους.
6) Αποφάσεις λαμβάνονται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση. Κάθε θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπ’ όψιν της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι. Εκτάκτως μπορεί να συζητηθεί κάθε επείγον θέμα με απόφαση του ενός δευτέρου (1/2) των συμμετεχόντων μελών.
7) Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων αποφάσεων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.
8) Η αγωγή κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης. Αν προσβάλλεται απόφαση που αφορά την οργάνωση ή τη λειτουργία του Συλλόγου, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 14
(Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου)
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγμάτωση των στο άρθρο 2 του παρόντος σκοπών. Η ευθύνη των μελών του είναι συλλογική, εξαιρούνται δε από αυτή μόνο τα μέλη των οποίων οι αντιρρήσεις έχουν γραφτεί στα πρακτικά.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή συντήρηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη αυτού.
β. Εξευρίσκει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου και την άσκηση των λειτουργιών του.
γ. Προσλαμβάνει τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες.
δ. Καταρτίζει ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή.
ε. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
στ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών στρεφομένων κατ’ αυτού και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει παροχή αποζημιώσεως σε κάποιο από τα μέλη του ή και σε μέλος του Συλλόγου, όταν τούτο προσφέρει ειδικές υπηρεσίες στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου, όπως επίσης και να διαθέτει κατά την κρίση του τα από τη Γενική Συνέλευση διατιθέμενα χρήματα για την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων.
ΑΡΘΡΟ 15
(Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου)
1) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, κατά τις παρακάτω διατάξεις:
α) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση για να ελέγξει τη νομιμότητα των αιτήσεων υποψηφιότητας και να ανακηρύξει τα υποψήφια μέλη. Στη συνέχεια μεριμνά για την αποστολή των προσκλήσεων και των ψηφοδελτίων στα μέλη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν με ένστασή τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
δ) Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα του Συλλόγου και σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια εργασιών της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση όλων των μελών του Συλλόγου.
Σε κάθε Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, κατά την οποία τίθεται θέμα εκλογών, είτε για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, είτε γενικά για τη λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα, εκτός από το χώρο εκλογών που καθορίζεται στην έδρα του Συλλόγου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κισσού του Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ένας δεύτερος χώρος εκλογών στην Αθήνα, προκειμένου να ασκήσουν εξ αποστάσεως το εκλογικό τους δικαίωμα τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν εκτός της Κρήτης, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ταυτόχρονα με το χρόνο άσκησης από τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν εντός Κρήτης του εκλογικού τους δικαιώματος στην έδρα του Συλλόγου. Η ψηφοφορία των εκτός Κρήτης μελών διενεργείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία αποστέλλονται στην έδρα του Συλλόγου και τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να συνυπολογιστούν και οι ψήφοι αυτές για το σχηματισμό απαρτίας και να προσμετρηθούν στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο καθυστερεί αδικαιολόγητα να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και παραβιάσει την παραπάνω προθεσμία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με έγγραφη αίτησή τους μπορούν να υποχρεώσουν το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
3) Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξημένο κατά μία (1) μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
4) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.
Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
9) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
10) Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή παύσης αυτού.
Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.
ΑΡΘΡΟ 16
(Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη Αποφάσεων)
1) Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφισε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και τρία (3) Μέλη. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη.
2) Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Μέλους δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, η οποία αποστέλλεται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορέα (courier) ή απλή παράδοση ή δικαστικό επιμελητή ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η παρουσία του Προέδρου είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.
5) Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή ή δικηγόρο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη. Επίσης η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη της. Επίσης η συμμετοχή Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία αποστέλλονται στην έδρα του Συλλόγου και τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.
6) Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποβάλλεται από αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τη θέση του παίρνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
7) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.
ΑΡΘΡΟ 17
(Δικαστική και Εξώδικη Αντιπροσώπευση του Συλλόγου –
– Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου)
1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε άλλης Αρχής, στους Δημόσιους Φορείς, στις Τράπεζες και κάθε είδους Οργανισμούς, στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά πρόσωπα, στις σχέσεις τους με το Σύλλογο.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και το εκπροσωπεί. Εισηγείται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συλλόγου.
3) Εκτελεί σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
4) Συνάπτει μαζί με το Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συλλόγου, σε εκτέλεση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
5) Δέχεται και ασκεί αγωγές και ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από αυτά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συλλόγου, το οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.
6) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου, τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών, χρηματικά ή επιταγές και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και την καλή ταμειακή διαχείριση.
7) Επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και τον Ταμία στη διαχείρισή του.
8) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, λαμβάνει αποφάσεις για εξαιρετικά επείγοντα θέματα, οφείλει όμως μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέλευση προκειμένου να το ενημερώσει.

ΑΡΘΡΟ 18
(Καθήκοντα του Αντιπροέδρου)
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
ΑΡΘΡΟ 19
(Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα)
1) Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συλλόγου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις Αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.
2) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συλλόγου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
3) Κρατάει τη σφραγίδα, τα βιβλία των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το βιβλίο μητρώου των μελών, το βιβλίο ενταλμάτων πληρωμής, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα βιβλία πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και της ελεγκτικής επιτροπής και την αλληλογραφία του Συλλόγου.
3) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20
(Καθήκοντα του Ταμία)
1) Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:
α. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό ταμιευτηρίου Τραπέζης, στο όνομα του Συλλόγου και με τον τρόπο που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη των χρημάτων αυτών με εντολές ή επιταγές που εκδίδονται στο όνομα του Συλλόγου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις δινόμενες σε αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
β. Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
γ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Η ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα ενεργείται από τον Ταμία κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Συντάσσει κάθε τρίμηνο κατάσταση εσόδων-εξόδων, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου.
ε. Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων των μελών που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές τους προς το Σύλλογο.
ζ. Φροντίζει και επιμελείται την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των αξιογράφων και τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συλλόγου.
3) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Create a website or blog at WordPress.com