Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοινωνίας Κισσού Ρεθύμνου «ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ»»

ΑΡΘΡΟ 1
(Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα)
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοινωνίας Κισσού Ρεθύμνου «ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ»».
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Δημοτικό Διαμερίσμα Κισσού του Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης.
ΑΡΘΡΟ 2
(Σκοπός)
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
Α) Η ανάπλαση και ανάδειξη των χώρων και των φυσικών καλλών του χωριού (Πάνω και Κάτω) Κισσού (Δρόμοι-Πλατείες-Δημόσιοι Χώροι-Δημόσια Κτίρια και άλλα).
Β) Η σύσφιξη των σχέσεων, η συναδέλφωση και η αλληλεγγύη μεταξύ των συγχωριανών μας, των εντός και εκτός της περιφέρειας του Κισσού ευρισκομένων ομοχωρίων μας και η προσπάθεια του Συλλόγου να αναπτύξει το ενδιαφέρον όλων αυτών και ιδίως των νεώτερων για τον τόπο τους.
Γ) Η ίδρυση ταμείου κοινωνικής αρωγής και τράπεζας αίματος, εφόσον χρειαστούν τέτοια για τις ανάγκες του χωριού.
Δ) Διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη του τόπου μας και την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.
Ε) Η ανάπτυξη των πολιτισμικών αξιών της περιοχής, καθώς και η προβολή και αξιοποίησή της.
ΣΤ) Η ενημέρωση και η διάδοση με κάθε μέσο των θέσεων του Συλλόγου στο ευρύτερο κοινό και στους Δημόσιους Φορείς και Αρχές της Πολιτείας.
Ζ) Η ενημέρωση, ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών, για τη συνέχιση της ομαδικής προώθησης των συμφερόντων τους, με σκοπό την προσφορότερη, συλλογική διεκδίκηση των αιτημάτων τους και τη βελτίωση των πολιτιστικών και κοινωνικών συνθηκών τους, καθώς και η συχνή και οργανωμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών και η ανταλλαγή απόψεων πάνω στα κοινά θέματα και προβλήματα του τόπου τους.
Η) Η επικοινωνία, η επαφή και η συνεργασία του Συλλόγου με τους Δημόσιους Φορείς και τις Αρχές της Πολιτείας (οικείο Δήμο, Νομαρχία κλπ.), καθώς επίσης και με άλλους συλλόγους της περιοχής, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων και για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 3
(Μέσα)
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του, ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα εξής μέσα :
1) Διοργάνωση πολιτιστικών, μορφωτικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
2) Προβολή των σκοπών και των αντικειμένων του Συλλόγου μέσω των τοπικών και άλλων εφημερίδων και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο.
3) Δημιουργία ιστοσελίδας (INTERNET) για την προβολή του έργου του Συλλόγου, καθώς και για την παροχή πληροφοριών γύρω από γενικότερες δραστηριότητες στην περιοχή.
4) Συνεργασία με τους Δημόσιους Φορείς και τις Αρχές της Πολιτείας (οικείο Δήμο, Νομαρχία κλπ.), καθώς επίσης και με άλλους συλλόγους της περιοχής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5) Διοργάνωση εκδηλώσεων με αντικείμενο τις διάφορες εκφράσεις του Πολιτισμού, μέσα από τις παραδόσεις και τα έθιμα της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.
6) Δημιουργία ερευνητικών-επιστημονικών κέντρων, για τη διάδοση και ανάπτυξη των σχετικών και άλλων θεμάτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
7) Παρότρυνση σε δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη των πολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών της όλης περιοχής και του Νομού.
8) Έκδοση, κυκλοφορία ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων και εντύπων που συμβάλλουν στην προώθηση και προβολή των σκοπών του Συλλόγου και την ενημέρωση των μελών του και της κοινής γνώμης.
9) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που κατατείνει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4
(Μέλη)
Μέλη του Συλλόγου είναι τα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό ιδρυτικά μέλη. Νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του Συλλόγου, εφόσον κατοικούν ή έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό (Πάνω και Κάτω) Κισσός ή είναι σύζυγοι των παραπάνω και είναι ενήλικοι.
Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ανακηρυχθούν και να ονομαστούν, τιμής ένεκεν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης -εκτός από αυτούς που έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη- και όποιοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύλλογο ή διακρίθηκαν για την προσπάθειά τους στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ΑΡΘΡΟ 5
(Είσοδος Νέων Μελών)
α) Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, καθώς επίσης και να καταβάλει στο Σύλλογο το δικαίωμα εγγραφής και την υποχρεωτική συνδρομή του.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος (το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο, καθώς επίσης, αν διαθέτει, τον αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητεί την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει το δικαίωμα του αιτούντος να γίνει μέλος.
β) Το Διοικητικό συμβούλιο εισάγει την αίτηση προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της, υποχρεούται δε να την κάνει δεκτή και να εγγράψει το υποψήφιο μέλος στο βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου, αν αυτό έχει τα προσόντα του άρθρου 4 του παρόντος.
γ) Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία των τριάντα ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται την επόμενη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
ΑΡΘΡΟ 6
(Αποχώρηση-Αποβολή Μελών)
Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, μετά από έγγραφη αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών, που υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ούτε δικαίωμα επιστροφής των συνδρομών του, υποχρεούται δε να καταβάλει όλες τις οφειλόμενες εισφορές του προς το Σύλλογο μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους που:
α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 4 του παρόντος.
β) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα για δύο συνεχή έτη να καταβάλει την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύλλογο.
δ) Απέχει αδικαιολόγητα από τρεις Γενικές Συνελεύσεις.
ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή, το οποίο καλείται εγγράφως ενώπιόν τους για να απολογηθεί. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται ρητά το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται.
Σε περίπτωση λήψης απόφασης για διαγραφή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται εκτάκτως το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της απόφασης αυτής και στο διάστημα αυτό το μέλος θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.
Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης.
ΑΡΘΡΟ 7
(Δικαιώματα των Μελών)
Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
β) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.
γ) Τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους.
ΑΡΘΡΟ 8
(Υποχρεώσεις των Μελών)
Κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης αυτού στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών τους.
β) Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου.
γ) Να μην αντιτίθεται στα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου και να συμπεριφέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους και τη Διοίκησή του.
δ) Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
ε) Να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή των στοιχείων του, του αριθμού δελτίου ταυτότητάς του, της διεύθυνσης κατοικίας του, του αριθμού τηλεφώνου του κλπ.
στ) Τα νεοεισερχόμενα μέλη καταβάλλουν με την εγγραφή τους το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (10) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 9
(Πόροι του Σωματείου)
1) Πόροι του Σωματείου είναι:
α. Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο τα μέλη καταβάλλουν εφάπαξ με την εγγραφή τους στο Σύλλογο, το οποίο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (10) ευρώ.
β. Η τακτική ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται στο ποσό των είκοσι (10) ευρώ.
γ. Κάθε έκτακτη εισφορά των μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση των 3/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
δ. Όλα τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση των 3/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
ε. Τα εισοδήματα από την περιουσία του Συλλόγου.
στ. Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.
ζ. Κάθε άλλος πόρος που περιέρχεται νόμιμα στο Σύλλογο.
2) Δεν επιτρέπεται η αποδοχή χορηγιών και δωρεών που γίνονται ανώνυμα.
3) Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 10
(Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου)
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση,
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Create a website or blog at WordPress.com