ΑΡΘΡΟ 21
(Ελεγκτική Επιτροπή)
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, εκλέγεται δε από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τρία (3) έτη. Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα.
2) Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3) Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Προς το σκοπό αυτό τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης.
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία ελέγχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα όργανα του Συλλόγου θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5) Ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του έτους που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6) Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
7) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
8) Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός.
ΑΡΘΡΟ 22
(Εφορευτική Επιτροπή)
1) Οι εκλογές για τα όργανα του Συλλόγου διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το Καταστατικό του Συλλόγου, να αποφασίσει τη διάλυση του Συλλόγου και για κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται υπό την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων, καθώς και για θέματα της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, που εφαρμόζονται ανάλογα.
3) Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
4) Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και εκλέγονται τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά σταυροδότησης. Οι σταυροί προτίμησης σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι δύο (2).
5) Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικαστής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.
6) Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
7) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου μελών βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον κατάλογο των ανακηρυχθέντων υποψηφίων.
8) Η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία των μελών γίνεται πάντοτε με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο του μητρώου μελών που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία του Συλλόγου. Στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού ή σε περίπτωση εξ αποστάσεως ψήφισης, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
9) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο και να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Προς τούτο απομακρύνει από την αίθουσα της ψηφοφορίας κάθε μη ψηφοφόρο. Μπορεί όμως να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συλλόγου για την επιβοήθηση του έργου της. Επίσης αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα ανακύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτήν θέματα.
10) Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων από την Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να παρευρίσκεται στην αίθουσα των εκλογών ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
11) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την κάλπη και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, προσμετρά δε και τις ψήφους που ελήφθησαν εξ αποστάσεως με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες – αναπληρωματικούς.
12) Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις και τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου μελών που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 23
(Βιβλία)
1) Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Βιβλιο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, καθώς και όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
2) Πέρα από τα παραπάνω βιβλία τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτού.
3) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων.
ΑΡΘΡΟ 24
(Πειθαρχικός Έλεγχος Μελών – Κυρώσεις)
Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του Συλλόγου και με απόφασή του επιβάλλει κυρώσεις σε όσα από αυτά ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου και παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Πειθαρχικές ποινές είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο μέχρι πενήντα (50) ευρώ, γ) η αποβολή από το Σύλλογο για ένα (1) έτος και δ) η οριστική αποβολή. Η προσωρινή ή οριστική αποβολή από το Σύλλογο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη νόμιμης απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής είναι η προ δέκα (10) ημερών έγγραφη πρόσκληση προς τον πειθαρχικώς διωκόμενο να προσέλθει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για απολογία, στην οποία πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται το αποδιδόμενο παράπτωμα.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, που υποβάλλεται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον τιμωρηθέντα.
ΑΡΘΡΟ 25
(Τροποποίηση Καταστατικού)
Για την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό.
Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 13 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 26
(Όροι Διάλυσης του Συλλόγου)
1) Ο Σύλλογος διαλύεται:
α. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από δέκα (10), με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
β. Με δικαστική απόφαση, με αίτηση των 4/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των συμμετεχόντων.
2) Η περιουσία του διαλυόμενου Συλλόγου περιέρχεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, σε άλλο λειτουργούντα ή μέλλοντα να λειτουργήσει Σύλλογο και δεν διανέμεται σε καμιά περίπτωση μεταξύ των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 27
(Σφραγίδα)
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και περιέχει την επωνυμία του Συλλόγου, ως εξής: Περιφερειακά αυτής αναγράφεται το μέρος της επωνυμίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΣΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στο δε εσωτερικό και στο κέντρο αυτής αναγράφεται το μέρος της επωνυμίας ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
ΑΡΘΡΟ 28
(Εφαρμοστέες Διατάξεις)
1) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 29
(Έγκριση)
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 29 με το παρόν άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε στο σύνολό του από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που συγκεντρώθηκαν γι’ αυτό το σκοπό σήμερα, 15 Αυγούστου 2009 και εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται δια του παρόντος να ζητήσει την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει, καθώς επίσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δικαστική Αρχή κατά την έγκρισή του.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Η θητεία του λήγει κατά τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, που θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Ρέθυμνο 15.08.2009
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Create a website or blog at WordPress.com